مجوز ساترا چیست

حدمات مرکز داده آوابرید - ساترا

مجوز ساترا

وقتی یک سامانه ویدئویی سرور مجازی با سرور اختصاصی در مرکز داده آوابرید آماده راه‌اندازی می‌شود همزمان باید در سامانه صدور مجوز ساترا ثبت‌نام و اطلاعات مربوط به فعالیت خود جهت صدور مجوز را ثبت کند. پس از انتخاب نوع فعالیت (سرویس VOD- دانلود فیلم و سریال- شبکه خطی صوتی و تصویری و …) الزامات متناسب با هر یک از آنها نشان داده می‌شود که در صورت تأیید متقاضی، فرآیند ثبت مدارک شروع می‌شود. پس از انجام این کار و دریافت کد رهگیری، اسکوپ‌سنجی سامانه متقاضی و صحت مدارک ارسال شده توسط کارشناسان مدیریت صدور مجوز انجام می‌شود.

مشاوره سرور اختصاصی

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم زﯾﺮ ﺑﺮای دریافت مشاوره اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ: